Latvijas Institūtu (LI) 1998.gada 29.septembrī nodibināja Latvijas valdība. Darbību Latvijas Institūts uzsāka kā bezpeļņas organizācija valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību, bet no 2004.gada novembra līdz 2012.gada februārim LI bija Ārlietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts aģentūra. No 2012.gada marta Latvijas Institūts ir valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas atrodas ārlietu ministra pārraudzībā.

 

Pirmā LI direktore bija Vaira Vīķe-Freiberga (19.10.1998.-08.07.1999.). No 1999.gada vasaras līdz 2010.gada decembrim LI direktors bija Ojārs Ēriks Kalniņš, bet no 2011.gada janvāra līdz 2015.gada oktobrim LI darbu vadīja Karina Pētersone. No 2016.gada 1. marta līdz 2018.gada 28.decembrim LI direktore bija Aiva Rozenberga. No 2019. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 31. jūlijam Latvijas Institūta vadītāja bija diplomāte Vita Timermane-Moora.

 

LI darbības mērķis ir Latvijas pozitīvas starptautiskas atpazīstamības veicināšana, veidojot konkurētspējīgu valsts identitāti.

 

Saskaņā ar nolikumu LI veic šādas funkcijas:
1) piedalās Latvijas tēla politikas veidošanā un koordinē tās īstenošanu;
2) rada valsts pārvaldes, pašvaldību, privāto struktūru un privātpersonu (ekspertu), kā arī nevalstisko organizāciju partnerības kontakttīklu Latvijas pozitīvas starptautiskās atpazīstamības veicināšanai;
3) organizē Latvijas tēla popularizēšanas pasākumus ārvalstīs un Latvijā.

 

LI pilda šādus uzdevumus:
1) sagatavo un izplata informāciju par Latviju kopumā, kā arī par atsevišķā, ar Latvijas valsti, zemi un tautu saistītām jomām, tajā skaitā sagatavo un izplata informatīvos materiālus par Latviju, veido un uztur Latvijas oficiālo portālu ārvalstu auditorijām, sniedz informāciju un konsultācijas par institūta kompetencē esošajiem jautājumiem;
2) atbilstoši kompetencei īsteno nacionālus un starptautiskus projektus;
3) atbilstoši kompetencei sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, fiziskajām un juridiskajām personām;
4) veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

 

2012.gadā Latvijas Institūts Efektīvas pārvaldības gada balvas 2011 ietvaros saņēma atzinības rakstu “Par labas pārvaldības principu ieviešanu valsts pārvaldes institūcijā, īstenojot efektīvu partnerību”.